Visualisoidut mallit

Mallit ja tietopyynnöt

 Tietopyynnöt – hankimme asiakkaan tarvitseman tilastotiedon asiantuntevasti ja ketterästi

Hankimme asiakkaan tarvitsemat tilastotiedot keräämällä ne oikeista tietolähteistä tai kannoista. Tiedot hankitaan tekemällä tietopyyntö kullekin tietolähteelle. Ennen tietopyynnön lähetystä, teemme pyyntöihin tarvittavat rajaukset, jotta tietomassa sisältää asiakkaan tiedontarpeen kannalta oleelliset asiat. 

Tietopyynnön tilastodata toimitetaan asiakkaan toivomassa muodossa. Lisäksi toimitus sisältää yksinkertaisen kuvauksen, mitä aineisto pitää sisällään ja kuinka sitä voi tulkita tai lukea. On yleistä, että paljon tietoa sisältävät taulukot ovat vaikeaselkoisia. Siksi teemme usein jatkoprojektina aineiston visualisoinnin (lue lisää yksittäiset mallit). Näin tietopyyntö jalostuu kuvaksi tai esitykseksi, joka avautuu helpommin asiaa käsittelevälle ryhmälle.  

Tietopyyntöjen aiheina voi olla esim. yksittäisen lääkeaineen käytön alueellinen jakautuminen tai laajemman tauti-ilmiön tarkastelu useammasta eri näkökulmasta.

Malli tai katsaus tauti-ilmiön kuvaamiseen – yksittäiset projektitoimeksiannot

Kun numerodataa visualisoidaan, puhutaan malleista tai esityksistä. Malleihin tehdään asiakkaan ongelman kannalta muutamia keskeisiä näkymiä, joilla voidaan kuvata esim. taudin esiintyvyys, ilmaantuvuus tai mahdollisesti markkinatilanne hoitojen osalta. Esiintyvyyden ja ilmaantuvuuden lisäksi mukaan voidaan ottaa mm. demografiset tekijät, esim. sukupuoli ja ikä. Malleihin voidaan myös yhdistää yrityksen tai organisaation omaa tilastodataa. Näitä tietoja yhdistämällä asiaan voidaan saada uusia näkökulmia ja mahdollisesti kohdentaa resursseja tehokkaammin. Visualisoinnilla voidaan tuoda laajasta aineistosta keskeinen tieto katsoja silmien eteen, esimerkiksi kuinka hoitokäytänteet vaihtelevat alueellisesti.

Suunnittelussa huomioidaan aineistojen mahdollisuudet ja sekä keskeiset kysymykset, joihin pyritään löytämään helposti ymmärrettäviä vastauksia. Suunnittelun tuotoksena syntyy yleensä interaktiivinen malli, jossa asiakas voi itse tehdä valintoja ja vaihtaa näkymiä sekä muuttujien numerotietoja. Asiakkaalle voidaan toimittaa yksittäisiä kuvia halutuista näkymistä tai sovellus, jossa asiakas pystyy itse tutkimaan aineistoa ja muodostamaan haluamansa näkymät. Mallit ovat ketterästi päivitettävissä ja laajennettavissa, kun uusia kiinnostavia näkökulmia paljastuu datasta alkuperäisen tehtävänannon yhteydessä. Mallin elinkaari onkin usein vuosien mittainen.

Jatkuvasti päivitettävät ja kehittyvät mallit – myynnin, liiketoiminnan johtamisen, tuotekehityksen ja julkisen sektorin työkaluiksi

Jatkuvasti päivitettävän mallin pohjana on yleensä asiakkaalle aiemmin tehty malli, jolla on haluttu visualisoida jotain esim. myyntiin, liiketoiminnan kehittämiseen tai tuotekehitykseen liittyvää ilmiötä. Tyypillisesti luotu malli antaa käyttäjälleen vastauksia, mutta synnyttää samalla uusia kysymyksiä, joita henkilö ei ennen mallin näkemistä osannut kysyä. Lisäkysymysten pohjalta mallista voidaan kehittää entistä parempi ja tavoitteena on jalostaa sekä vakiinnuttaa näkymät päätöksenteon tueksi. Mallin kehitysprosessista pyritäänkin tekemään mahdollisimman ketterää.

Mallia voidaan päivittää asiakkaan haluamalla syklillä esim. kuukausittain, kvartaaleittain tai muulla asiakkaan haluamalla aikavälillä. Jatkuvasti päivittyvän mallin hyöty syntyy siitä, että päätöksentekijöillä on käytettävissään ajantasaisin tieto. Asiakkaan crm-järjestelmistä nostettu tieto, yhdistettynä eri tietolähteistä saatavaan julkiseen dataan, toimii hyvänä apukätenä, kun nopeasti kehittyvillä markkinoilla tehdään toiminnanohjaukseen liittyviä päätöksiä.  

Jatkuvasti päivittyviä ja kehitettäviä malleja käyttävät organisaatiot pystyvät tekemään päätöksiä laajan ja tuoreen tiedon perusteella. Mallien käyttö tuo myös organisaation eri tasoille selkeämpää ymmärrystä esim. markkinan kehittymisestä, muutoksista, oman tiimin toiminnasta, häviöistä, voitoista, laskevista tai nousevista trendeistä ja erilaisista syistä ja seurauksista. Tämän vuoksi kehittyvät mallit palvelevat erityisen hyvin myynnin, liiketoiminnan johtamisen, tuotekehityksen ja julkisten hoitomallien kehittämisessä.

 

 Olemme toteuttaneet mm. seuraavien sairauksien ja niihin liittyvien ilmiöiden mallintamista:

  • sydän ja verisuonitaudit
  • syöpätaudit
  • diabetes
  • keuhkosairaudet
  • neurologiset sairaudet
  • tulehdukselliset suolistosairaudet
  • tartuntataudit

 

 

Toimimme kumppanina näin:

  • teemme asiakkaidemme puolesta tietopyyntöjä ja valmistelemme aineiston heidän puolestaan
  • teemme yksittäisiä malleja tai esityksiä projektiluontoisesti
  • toimimme asiakkaamme ulkoistettuna tietopalvelukumppanina luomalla, pitämällä yllä ja kehittämällä heille räätälöityjä malleja