Toimialat

Lääkeyhtiöt ja laitevalmistajat

Hyödyntävät palveluitamme markkinoinnin, myynnin, tuotebrändien, tuotekehityksen ja tutkimuksen tekemisessä.
Yhdistämällä julkista tilastodataa lääkemenekeistä, sairauksista ja haluttaessa yrityksen omaa dataa, voidaan tehdä faktaan perustuvia päätelmiä omien myynti- tai markkinointitoimien tuottavuudesta, simuloida potentiaalia tai osoittaa oman tuotteen asemoituminen kilpailussa. Tilastotieto on myös neutraali ja luotettava pohja esitellä jotain ilmiötä lääkäreille tai julkisen sektorin päättäjille tai omalle tuotekehitykselle ja tutkimukselle. Säännöllinen, esim. kuukausittain toistuva tilastodatan ja oman crm-datan yhdistelmämalli tuottaa yrityksen johtoryhmälle täsmällistä tietoa liiketoiminnan ohjaukseen.

Sairaanhoitopiirit

Hyödyntävät palveluitamme tuottaakseen helposti ymmärrettävää dataa päätöksenteon perusteeksi. Visualisoinneilla voidaan yhdistää esim. tietoa sairauksien esiintyvyydestä ja niiden hoitokuluista ja tehdä näistä erilaisia ennusteita käyttämällä erilaisia muuttujia. Näin voidaan esimerkiksi vertailla eri hoitomuotojen kustannusvaikutuksia vaihtamalla malliin numerotietoja. Mallien käyttö tuo varmuutta päätöksentekoon, kun kaikki siihen osallistuvat tahot voivat hahmottaa monimutkaisen numerodatan selkeän kartan tai graafin avulla. Jatkuva yhteistyö mallien käytössä parantaa usein pitkäntähtäimen suunnittelua budjetoinnissa ja resurssien oikeassa kohdentamisessa. Mallien käyttö voi tuoda sairaanhoitopiireille isoja säästöjä, kun päätöksenteko perustuu pitkäjänteiseen mallien hyödyntämiseen strategisessa suunnittelussa.

Julkinen sosiaali- ja terveyssektori, valtio ja kunnat

Hyödyntävät palveluitamme pitkäntähtäimen resursointeja suunnitellessaan. Julkisella sektorilla sosiaali- ja terveyspuolen menot ovat budjetin suurin yksittäinen menoerä. Ymmärtämällä paremmin menoja aiheuttavien ja niitä vähentävien tekijöiden yhteisvaikutus, voidaan sosiaali- ja terveyspuolella tehdä päätöksiä, joilla raha ohjataan parhaiten tuloksia tuottaviin käytäntöihin. Malleja käyttämällä voidaan yhdistellä erilaisia tilastotietoja ja tehdä päätelmiä esim. säästöjen vaikutuksista myöhempiin kustannuksiin tai jonkun panostuksen tuottamiin vaikutuksiin asiakasmäärissä. Päätöksenteossa tämä tarkoittaa sitä, numeroihin perustuvia tietoja yhdistelemällä eri näkökulmia edustavat henkilöt voivat tarkastella samaa asiaa yhdenvertaisesta näkökulmasta. Mallien etu on myös se, että niitä voidaan tehdä sekä hyvin lyhyellä että pitkällä aikajänteellä esim. tarkastella kriittisesti jotain vanhaa päätöstä ja sen vaikutuksia nykyiseen kustannusrakenteeseen. Näin voidaan esim. simuloida säästöjen vaikutuksia myöhempiin kustannuksiin (joskus säästöt aiheuttavat monikertaisia kustannuksia pitkällä aikajänteellä).